Елена Брониславовна (elena_bronislavovna) не только удивительная Полесская кудесница, творящая настоящие кулинарные шедевры, но и удивительно разносторонний человек, интересующийся, ищущий, совершенствующийся!

И это ЗДОРОВО!!!

Сегодня я хочу устами Елены Брониславовны (на белорусском языке) рассказать вам, откуда появились белорусы.

(В конце публикации, если кто-то не все поймет, можно будет прочитать вариант на русском языке).

АДКУЛЬ ПАЙШЛІ БЕЛАРУСЫ. Народны эпас.

Калісь яшчэ свет толькі зачынаўся, дык нічога нідзе не было.

Усюды стояла мёртвая вада, а пасярод вады тырчэў нібы камень, нібы што.

Адзін раз Пярун як разыграўся і давай пыляць стрэламі ў гэты камень.

Ад яго стрэлаў выскачыла тры яскаркі: белая, жоўтая і чырвоная.

Упалі тыя яскаркі на ваду; з гэтага ўся вада скаламуцілася, і свет памуціўся, як хмары.

Але па некаторым часе, як усё высветлілася, дык і адзначылася – дзе вада, дзе зямля.

А яшчэ па некаторым часе завялося і ўсякае жыццё і ў вадзе, і на зямлі.

І лясы, і травы, і звяры, і рыба, а пасля і чалавек завёўся: ці ён прыйшоў адкуль, ці вырас тутака.

Па некаторым часе гэты жыхар стаў заводзіць свае чалавечыя парадкі.

Ці доўга ён так жыў, ці мала, але меў ён ужо сваю сялібу, меў многа жонак, а яшчэ больш дзяцей.

Было яму прозвішча Бай.

А як прыйшла яго гадзіна смерці, дык ён склікаў сваіх сыноў і падзяліў усю сваю маёмасць.

Толькі аднаго сына запамятаваў.

Той у гэты час быў на палешні (паляванні), і з ім былі любімыя бацькавы сабакі Стаўры і Гаўры.

Прозвішча гэтаму сыну было Белаполь.

Неўзабаве пасля смерці бацькі вярнуўся Белаполь з палешні.

А браты яму кажуць: – Вось бацька падзяліў нам усю сваю маёмасць, а табе ён адказаў сваіх сабак, дык яшчэ наказаў, каб ты іх пусціў па волі: аднаго – у правы бок, а другога – у левы; колькі яны зямлі аббягуць у дзень, дык гэтая ўся зямля твая будзе.

Вось пайшоў Белаполь і злавіў дзвух птушак, прыляцеўшых адну з паўднёвага мора, другую з заходняга.

Пусціў адну птушку на поўдзень, ды і кажыць адной сабаке: – Бяры!

Пусціў другую на захад і кажа другой: – Хапай!
Як паляцелі тыя птушкі: адна ў адзін бок, другая ў другі…

Як пабеглі сабакі за птушкамі, дык ажно зямля закурылася…

Як пайшлі тыя сабакі, дык і да гэтага часу не вярнуліся, а па іх слядах дзве рэчкі працягнуліся, у адзін бок прайшла Дзвіна, а ў другі бок – Дняпро.

Вось у гэтых абшарах Белаполь і пачаў сяліцца ды заводзіць свае лады…

У гэтага Белаполя ад розных жонак яго развяліся розныя пляменні пад прозвічам БЕЛАРУСЫ.

Яны і да гэтага часу там ходзяць, зямельку скародзяць ды жыта сеяць.

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ БЕЛОРУСЫ. Народный эпос.

Давным-давно, когда мир только зарождался, ничего нигде не было.

Везде стояла мертвая вода, а посреди воды торчал то ли камень, то ли что-то ему подобное.

Как-то раз Перун так разыгрался, что начал пускать стрелы в этот камень.

Эти стрелы высекли три искорки: белую, желтую и красную.

Упали эти искорки в воду, тотчас вся вода потемнела и мир потемнел, стал, словно туча черен.

Но через некоторое время, все прояснилось, и стало понятно, где вода, где земля.

А еще через некоторое время зародилась и жизнь, и в воде, и на земле.

И леса, и травы, и звери, и рыба, а потом и человек появился: пришёл ли он откуда, или родился здесь?

Через некоторое время этот человек стал наводить свои человеческие порядки.

Долго ли он так жил, коротко ли, но имел он уже свой хутор, имел много жен, а еще больше детей.

Звали его Бай.

А когда пришел его смертный час, то созвал он своих сыновей и разделил между ними все свое имущество.

Только об одном сыне позабыл.

Тот сын в это время был на охоте и с ним были любимые отцовские собаки Ставры и Гавры.

Звали сына Белополь.

Вскоре после смерти отца возвратился Белополь с охоты.

А братья ему и говорят: « Отец разделил между нами все свое имущество, а тебе он оставил своих собак и завещал, чтобы ты отпустил их на волю, одну - направо, а другую – налево.

Сколько они земли обегут за один день, то вся эта земля твоей и будет».

Пошел Белополь и поймал двух птиц, прилетевших с разных краев, одну со стороны южного моря, а вторую со стороны западного.

А затем, отпустил одну птицу на юг и приказал одной собаке: взять!

Выпустил вторую птицу на запад и приказал второй собаке: схвати!

Как полетели те птицы: одна в одну сторону, другая в другую..., как побежали собаки за птицами, так аж земля задымилась…

Убежали собаки, так и до сих пор не вернулись, а там где они пробежали две реки потекли, в одну сторону потекла Двина, а в другую сторону – Днепр.

Вот на этих просторах, между двух рек, Белополь и поселился и стал свой уклад заводить…

У Белополя от разных жен родились дети, так и появился народ, получивший имя белорусы.

Они и до сих пор тут живут, по этой земле ходят, землю пашут, рожь сеют.

А в завершении один из комментариев после рассказа Елены Брониславовны:

«Ой, красотища-то какая!!! У тебя даже предания смачные».

https://www.instagram.com/elena_bronislavovna/